Sunday, November 11, 2012

Nov. 11

Fyodor Dostoyevsky
ON THIS DAY IN HISTORY
Nov. 11, 1821: Russian novelist Fyodor Dostoyevsky born.

No comments:

Post a Comment